นโยบายและกฎระเบียบสำหรับผู้ขายสินค้าใน CIVILI B2B

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2566 

ระหว่าง

 1. ร้านค้าผู้ขายสินค้าใน CIVILI B2B ซึ่งเป็นบุคคล หรือ นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมีหมายเลขประจำตัวประชาชน / หมายเลขจดทะเบียน   และมีที่อยู่อาศัย / ที่อยู่จดทะเบียนที่   ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย”  

และ

 1. บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 0105564070312 และที่อยู่จดทะเบียนที่ 1469/5 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  ประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศิวิไลมอลล์” 

 

โดยที่ ศิวิไลมอลล์เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

โดยที่ ผู้ขายต้องการที่จะทำสัญญากับศิวิไลมอลล์ด้วยเจตนาอันสุจริตในการขายสินค้าของตนให้แก่ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มที่ศิวิไลมอลล์ให้บริการ

ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังนี้:

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยึดถือข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดใด ๆ ที่ได้ระบุไว้ในภาคผนวก ก.: ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของข้อตกลงของผู้ขาย และภาคผนวก ข.: ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษ ด้วยเจตนาอันสุจริต ดังที่บุคคลทั่ว ๆ ไปจะกระทำในการดำเนินธุรกิจของตน และปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับใด ๆ ซึ่งเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เว้นแต่จะมีข้อกำหนดและ/หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ภาคผนวก ก กำหนดกรอบข้อตกลง (มาร์เกตเพลส)

-ข้อตกลงของผู้ขาย-

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 

1.ขอบข่าย

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อกำหนดฉบับนี้") บังคับใช้กับข้อตกลงของผู้ขายระหว่าง บริษัท ศิวิไล โกลบอล ฟินเทค ชีวัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย โดยมีหมายเลขจดทะเบียน 0105564070312 และที่อยู่จดทะเบียนที่ 1469/5 ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  ประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ศิวิไลมอลล์” และ ผู้ขายในตลาดสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ขาย” ) เพื่อกิจกรรมที่ศิวิไลมอลล์มอบให้แก่ผู้ขายในการลงรายการและจำหน่ายสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สินค้า”) บนเว็บไซต์และผ่านทางเว็บไซต์ใด ๆ ดังต่อไปนี้ : www.civilimall.com หรือทรัพย์สินอินเตอร์เน็ตโดเมนอื่นใดของศิวิไลมอลล์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”), รวบรวม ทำให้สอดคล้องกัน และดำเนินธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายผ่านทางแพลตฟอร์ม ในฐานะผู้แทนในการดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ขายและการสร้างเนื้อหาอื่น ๆ กิจกรรมทางด้านการค้าที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งต่อไปนี้ จะเรียกว่า “กิจกรรมทางด้านการค้า”) และ/หรือกิจกรรมการจัดการรายการสั่งซื้อ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันที่ศิวิไลมอลล์มอบให้แก่ผู้ขาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กิจกรรมต่าง ๆ”) ดังที่ศิวิไลมอลล์และผู้ขายได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
 2. ข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้เหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงของผู้ขาย
 3. คำและถ้อยคำที่นิยามไว้ในเงื่อนไขฉบับพิเศษจะมีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดฉบับนี้ เว้นแต่จะนิยามเป็นอย่างอื่นในกรณีนี้
 4. ผู้ขายไม่สามารถ มอบ โอน หรือทำสัญญารับช่วงสิทธิ์และ/หรือข้อผูกมัดของตนในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเกิดจากข้อตกลงของผู้ขาย โดยมิได้รับความยินยอมจากศิวิไลมอลล์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ศิวิไลมอลล์อาจมอบ โอน หรือทำสัญญารับช่วงสิทธ์และ/หรือข้อผูกมัดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากข้อตกลงของผู้ขายได้
 5. ผู้ขายจะแจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือที่อยู่อีเมล์ของผู้ติดต่อระหว่างชั่วโมงเปิดทำการเพื่อวัตถุประสงค์ใสนการติดต่อซึ่งสนับสนุนประสิทธิภาพการทางาน การทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ศิวิไลมอลล์ร้องขอ แต่ไม่จำกัดเพียง เนื้อหาบนเว็บไซต์ กิจกรรมทางการค้า การอัพเดตระดับสินค้าในสต็อก และการอัพเดตราคาและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้

 

ส่วน ก.บทบัญญัติที่บังคับใช้กับการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม

2.ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและเนื้อหาบนเว็บไซต์

 1. ผู้ขายจะมอบเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อความ รูปภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้ขายทำให้มีเพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ที่ศิวิไลมอลล์จัดให้ใสนรูปแบบที่ศิวิไลมอลล์กำหนด ผู้ขายจะอัพเดตเนื้อหาทันทีตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจะมีความถูกต้องสมบูรณ์อยู่เสมอ
 2. ผู้ขายจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหา ข้อเสนอและการขายสินค้าใด ๆ ที่ตามมาในภายหลังนั้น เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อกำหนดด้านอายุขั้นต่ำ เครื่องหมายและข้อบังคับการติดแสดงฉลาก การรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ ภาพวาด ตัวอย่างและเกณฑ์การปฏิบัติ) และไม่มีภาพที่มีเนื้อหาโจ่งแจ้งในทางเพศหรือเป็นประเด็นอ่อนไหวอันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม (ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนจากศิวิไลมอลล์ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) เนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือลามก อนาจาร
 3. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับรายการขายสินค้าและการขายสินค้าบนแพลตฟอร์มโดยทันทีหากส่วนใดก็ตามของเนื้อหามีความไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์แต่เพียงผู้เดียว
 4. ผู้ขายจะต้องชดใช้และรับผิดชอบมูลค่า (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลอันเป็นค่าเสียหายพื้นฐาน) ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ ค่าสินไหมทดแทน ความสูญเสีย ความเสียหาย และหนี้สินใด ๆ ทั้งหมด อันเกิดขึ้นจากการอ้างสิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นผลมาจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์หรือผิดกฎหมาย หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ผู้ขายมอบให้ ต่อศิวิไลมอลล์ บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ
 5. ดังนั้น ผู้ขายจึงต้องรับผิดชอบและแสดงตนว่าผู้ขายได้รับการอนุญาต ใบอนุญาต หรือการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นต่อการขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มแล้ว หรือจะได้รับสิ่งเหล่านั้นก่อนการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติและระงับสถานะของผู้ขายรายดังกล่าวตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์ หากผู้ขายฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้
 6. ผู้ขายจะไม่มอบเนื้อหาหรือพยายามลงรายการบนแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าใด ๆ หรือมอบสัญลักษณ์โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล (“สัญลักษณ์ยูอาร์แอล”) เพื่อใช้งานบนแพลตฟอร์ม หรือร้องขอใช้งานสัญลักษณ์ยูอาร์แอลใด ๆ บนแพลตฟอร์ม เว้นแต่ผู้ขายจะมีสิทธิ์ในการตีพิมพ์เนื้อหาและมีสิทธิ์และใบอนุญาตในการขายสินค้าภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ
 7. เนื้อหาที่มอบให้จะต้องอยู่ในภาษาที่ศิวิไลมอลล์กำหนด และภายในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาของประเทศที่มีสินค้าลงรายการไว้เพื่อจำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์ม
 8. ผู้ขายสามารถเพิ่มข้อความ ข้อจำกัดความรับผิด คำเตือน การแจ้งเตือน ฉลาก หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ และ/หรือที่ศิวิไลมอลล์แนะนำให้นำเสนอข้อมูลดังกล่าว อันมีความเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ การส่งเสริมการขาย การโฆษณา หรือการขายสินค้า
 9. ผู้ขายมอบสิทธิ์ให้แก่ศิวิไลมอลล์ในการอนุญาตแบบไม่จำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน , ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว , ใช้ได้ทั่วโลก , เป็นการถาวร และไม่อาจเพิกถอนได้ ในการใช้งาน ทำซ้ำ แสดง แจกจ่าย ดัดแปลงให้เหมาะสม เปลี่ยนแปลง ปรับรูปแบบใหม่ สร้างชิ้นงานที่พัฒนามาจากสินค้าดังกล่าว และใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และที่มิใช่เชิงพาณิชย์ในลักษณะใด ๆ ในเนื้อหาใด ๆ หรือทั้งหมดที่ผู้ขายมอบให้ และในการมอบสิทธิ์ช่วงของสิทธิ์ที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วแก่บริษัทในเครือและผู้ดำเนินการของศิวิไลมอลล์
 10. ศิวิไลมอลล์อาจใช้กลไกต่างๆ ที่เป็นการประเมิน หรืออนุญาตให้ลูกค้าทำการประเมินหรือวิจารณ์สินค้าของผู้ขาย และ/หรือประสิทธิภาพของผู้ขายในฐานะผู้ขาย และศิวิไลมอลล์สามารถเปิดการประเมินและการวิจารณ์ดังกล่าวสู่สาธารณะ
 11. แม้จะมีบทบัญญัติของข้อกำหนดฉบับนี้ก็ตาม แต่ศิวิไลมอลล์มีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์ในการกำหนดเนื้อหา โครงสร้าง รูปลักษณ์ การออกแบบ ความสามารถในการใช้งาน และลักษณะอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม รวมไปถึงกิจกรรมทางด้านการค้า และกิจกรรมอื่นใด หากมี (ประกอบด้วยสิทธิ์ในการออกแบบใหม่ เปลี่ยนแปลง ลบหรือแก้ไขเนื้อหา รูปลักษณ์ การออกแบบ เมต้าแท็ก หัวเรื่อง การเพิ่มราคาขาย สไตล์ชีท ต้นฉบับ แอปพลิเคชัน ลิงค์ภายในและลิงค์ภายนอก และส่วนประกอบ รูปลักษณ์ ส่วนหนึ่ง หรือลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ของสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว (รวมถึงการลงรายการสินค้าใด ๆ) เป็นครั้งคราว

 

3.กิจกรรมทางด้านการค้า

 1. ศิวิไลมอลล์อาจมอบกิจกรรมทางด้านการค้าเป็นการเฉพาะให้แก่ผู้ขาย ซึ่งประกอบด้วย : 

. กิจกรรม Shop in Shop (“SIS”) อันจะนำมาซึ่งลักษณะการออกแบบเฉพาะบนแพลตฟอร์ม ที่จะยกระดับการนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้ขายในหนาเพจแรกที่มีไว้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวโดยเฉพาะ 

ข. กิจกรรม Search Engine Marketing (“SEM”) อันจะนำมาซึ่งการประมูลคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและผู้ขาย บนเครื่องมือค้นหาทางอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ 

ค. กิจกรรม Social Media Activities (“SMA”) อันจะนำมาซึ่งการส่งเสริมการขายสินค้าและ/หรือผู้ขายในหน้าเพจแรกของศิวิไลมอลล์ บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย

 1. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์ในการตัดสินใจทำกำหนดการและการแบ่งสรรที่เกี่ยวข้องสำหรบกิจกรรมทางการค้าที่เฉพาะเจาะจงแต่ละกิจกรรม เว้นแต่คู่สัญญาจะมีการทำการตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 2. ผู้ขายจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง ไม่ได้รับอนุญาต ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานกิจกรรมทางการค้าของผู้ขาย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมและโดยเจตนา โดยรับทราบอยู่แล้ว โดยประมาท และโดยขงใจ กิจกรรมดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

 

 

ก. การสร้างปุ่มคลิก การแสดงข้อความ การสอบถามหรือปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เป็นการฉ้อโกง ซ้ำซ้อน หรือเป็นโมฆะ ไม่ว่าจะทำผ่านการใช้แอปพลิเคชันอัตโนมัติหรืออื่นใด 

ข. รวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ใด ๆ การทำดัชนีหรือการเก็บแคชของส่วนใด ๆ จากแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะกระทำผ่านการใช้งานแอปพลิเคชันอัตโนมัติหรืออื่นใด ยกเว้นกิจกรรมทางด้านการค้าที่ศิวิไลมอลล์เป็นผู้เสนอ

ค. การสื่อสารกับบุคคลเป้าหมายในลักษณะใด ๆ ก็ตาม โดยจงใจพุ่งเป้าไปที่ผู้รับ ซึ่งเป็นผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม 

ง. การแทรกแซงการทางานที่เหมาะสมของแพลตฟอร์ม กิจกรรมต่าง ๆ หรือระบบของศิวิไลมอลล์

จ. การแพร่ไวรัส หรือ โทรจัน หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นใด หรือ

ฉ. พยายามหลีกเลี่ยงกลไกใด ๆ ที่ศิวิไลมอลล์ใช้เพื่อตรวจจับหรือป้องการการกระทำดังกล่าว 

ช. การซื้อ การซื้อซ้ำ และ/หรือใช้วิธีใด ๆ ในการได้มาซึ่งสินค้าของตนผ่านทางลูกจ้าง ผู้แทน ผู้รับเหมา หรือบริษัทในเครือ และ/หรือการสร้างลูกค้าปลอมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายขึ้นมาในหน้าสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน ไม่ว่าจะเพื่อหาประโยชน์ให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ หรือรับสิทธิพิเศษใด ๆ จากศิวิไลมอลล์ หรือลูกค้าที่สุจริตใจ

ซ. การสร้างสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อชื่อเสียงของศิวิไลมอลล์ 

 1. กิจกรรมทางด้านการค้า ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศิวิไลมอลล์มอบให้แก่ผู้ขาย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดฉบับปัจจุบัน 
 2. ผู้ขายมีข้อผูกมัดที่เข้มงวดในการรายงานต่อศิวิไลมอลล์ เมื่อได้รับทราบถึงการกระทำที่น่าสงสัยใด ๆ ที่มิใช่การกระทำธุรกิจตามปกติของศิวิไลมอลล์  และในการหลีกเลี่ยง ป้องกัน หรือปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง การเชื่อมโยง และ/หรือความสัมพันธ์ใด ๆ กับกิจกรรมที่น่าสงสัย ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะผิดกฎหมาย เป็นการฉ้อโกง หรือเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอื่นใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยฝ่าฝืนสิทธิ์ใด ๆ ของ ศิวิไลมอลล์ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ขายฝ่าฝืนเจตนารมณ์อันเป็นสาระสำคัญภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้โดยเจตนา โดยไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นใดที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ 

 

4.การอัพเดตระดับสินค้าในสต็อกและการอัพเดตราคาขาย

 1. ผู้ขายจะต้องมอบข้อมูลที่มีการอัพเดต สมบูรณ์และเพียงพอ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะสินค้า ระดับสินค้าในสต็อก และราคาขายของสินค้าแต่ละรายการที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม เมื่อใดก็ตามในรูปแบบที่ศิวิไลมอลล์กำหนด
 2. ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการมอบราคาขายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับสินค้าแต่ละรายการเพื่อนำไปลงรยการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม โดยเปรียบเทียบราคาของสินค้าชนิดเดียวกันที่ลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือร้านค้าปลีก หรือช่องทางการตลาดอื่น ๆ   เมื่อใดก็ตามในรูปแบบที่ศิวิไลมอลล์กำหนด โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้
 3. ราคาที่ผู้ขายกำหนดบนแพลตฟอร์มของศิวิไลมอลล์นั้น จะต้องมีราคาไม่สูงไปกว่าราคาของสินค้าที่เหมือนกัน ซึ่งลูกค้าสามารถหาซื้อหรือหาบริการได้ หรือ ปริมาณน้อยกว่าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดียวกัน ถ้าหากว่าผู้ขายเสนอราคาสินค้าที่เหมือนกันให้แก่ผู้ซื้อ หรือปริมาณน้อยกว่า ภายใต้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขเดียวกัน ซึ่งต่ำกว่าราคาที่ขายบนศิวิไลมอลล์แพลตฟอร์มในช่วงเวลาเดียวกัน ให้ถือว่าราคาที่ให้ต่ำกว่าราคาบนศิวิไลมอลล์แพลตฟอร์มเป็นราคาบนศิวิไลมอลล์แพลตฟอร์มด้วย

 

5. การระงับการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม

 1. ศิวิไลมอลล์จะมีสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาหรือระงับการลงรายการ คัดออกจากรายการ หรือห้ามผู้ขายลงรายการสินค้าใด ๆ หรือทั้งหมดที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้เพื่อนำไปลงรายการเพื่อขายผ่านแพลตฟอร์ม หรือภายใต้กิจกรรมทางด้านการค้าที่ศิวิไลมอลล์จัดให้หากมี ตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อกำหนดฉบับนี้ 

 

ส่วน ข. บทบัญญัติที่บังคับใช้ในการขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม

6.การเข้าถึงเครื่องมือไอที

 1. รหัสผ่านใด ๆ ที่ศิวิไลมอลล์มอบให้แก่ผู้ขายสามารถใช้ได้ระหว่างช่วงเวลาที่ผู้ขายได้รับอนุญาตให้ใช้งานแพลตฟอร์ม จัดการแคตตาล็อกสินค้าที่ลงรายการไว้บนแพลตฟอร์ม อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า (เช่น สถานะสินค้า ระดับสินค้า และราคา) รับและดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ (ดังนิยามไว้ในบทที่ 7 ด้านล่าง) 
 2. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยของรหัสผ่านของตน ผู้ขายจะต้องไม่เปิดเผยรหัสผ่านของตนให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ (ซึ่งนอกเหนือจากบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจากศิวิไลมอลล์ให้ใข้งานบัญชีตามข้อตกลงของผู้ขาย) และผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใข้งานหรือการกระทำใด ๆ ของผู้ที่ใช้รหัสผ่านดังกล่าว หากรหัสผ่านของผู้จายตกอยู่ในความเสี่ยง ผู้ขายต้องเปลี่ยนรหัสผ่านทันที

 

7.ข้อมูลลูกค้าและการบริการลูกค้า

 1. ศิวิไลมอลล์จะเป็นเจ้าของข้อมูลบัญชีเกี่ยวกับบุคคลที่สามผู้ซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำสั่งซื้อ”) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ซึ่งประกอบด้วยการชำระเงิน ค่าธรรมเนียมกิจกรรม (ดังที่นิยามไว้ในบทที่ 14 ด้านล่าง) การจ่ายเงิน การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการผิดสัญญาและการปรับปรุงรายการ และศิวิไลมอลล์จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลบัญชีลูกค้าใด ๆ ดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย
 2. ผู้ขายจะไม่ยืนยันคำสั่งซื้อ ธุรกรรม การส่งสินค้า หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับการดำเนินการคำสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ผ่านทางวิธีการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร หรือการสื่อสารวิธีอื่น
 3. ศิวิไลมอลล์จะรับผิดชอบในการจัดการกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์แต่เพียงผู้เดียว ความรับผิดชอบของศิวิไลมอลล์และผู้ขายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุหีบห่อ การจัดการสินค้า การส่ง การส่งคืน การรับประกัน และคำสั่งซื้อ จะเป็นไปตามรูปแบบการดำเนินการที่ระบุในบทที่ 10 และ 11 ด้านล่างและได้รับความเห็นชอบจากคู่สัญญา ภายใต้ข้อตกลงของผู้ซื้อ
 4. ศิวิไลมอลล์จะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่าลูกค้าจะได้รับเงินคืน การปรับเปลี่ยน หรือการเปลี่ยนสินค้าหรือไม่ ผู้ขายจะชำระเงินคืนค่ากิจกรรมดังกล่าวเต็มจำนวนให้แก่ศิวิไลมอลล์ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง
 5. ผู้ขายจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าที่เปิดเผยโดยศิวิไลมอลล์ หรือมีการรวบรวมหรือได้มาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น ผู้ขายจะไม่ขาย มอบหมาย อนุญาต ตีพิมพ์ ให้เช่า หรือหาประโยชน์อื่นใดในทางการค้าจากข้อมูลของลูกค้า หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลของลูกค้าในลักษณะใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ขายที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะไม่ทำเหมืองข้อมูล รวบรวมข้อมูล หรือตัดทอนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์สถิติหรือการค้าหรืออื่นใดมาจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจะต้องไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิวิไลมอลล์ ข้อมูลลูกค้าจะต้องมีการเปิดเผยภายในองค์กรของผู้ขายบนพื้นฐานของการรู้เท่าที่จำเป็น

 

8.การยืนยันคำสั่งซื้อ

 1. ศิวิไลมอลล์สามารถระงับเพื่อทำการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและ/ปฏิเสธที่จะดำเนินการคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมใด ๆ ตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์แต่เพียงผู้เดียว ศิวิไลมอลล์สามารถใช้บริการของผู้ดำเนินการซึ่งเป็นบุคคลที่สามหรือสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในลักษณะดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม เพียงรายเดียวหรือมากกว่าก็ได้
 2. ราคาที่ระบุในคำสั่งซื้อจะไม่เป็นไปตามการผันแปรใด ๆ และจะต้องรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (เช่น ค่าบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา หรือค่าส่งสินค้า) เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรูปแบบในการดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "รูปแบบการดำเนินการ") ตามที่ได้ตกลงกันระหว่างผู้ขายและศิวิไลมอลล์ และรวมถึงค่าธรรมเนียมกิจกรรม และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ (หากมี) กิจกรรมต่าง ๆ และวิธีการชำระเงินคำสั่งซื้อ ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหรือการชำระเงินค่าสินค้าใด ๆ และในการไม่จ่ายเงินหรือยอมรับส่วนลด คูปอง บัตรของขวัญ หรือข้อเสนอหรือสิ่งจูงใจอื่น ๆ ที่ผู้ขายจัดเตรียมไว้เว้นแต่ผู้ขายจะจ่ายเงินเต็มจำนวนตามราคาที่ระบุในคำสั่งซื้อ แม้ว่าราคาที่ลงรายการไว้สำหรับสินค้าดังกล่าวจะระบุไว้ผิดพลาดก็ตาม
 3. ผู้ขายจะรับความเสี่ยงในการฉ้อโกงหรือความสูญเสียทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่คำนึงถึงเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ขายหรือลูกค้า ผู้ขายจะแจ้งให้ศิวิไลมอลล์ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อลักษณะหรือคุณสมบัติต่าง ๆ ของสินค้า หรือรูปแบบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอันเกี่ยวข้องกับสินค้าใด ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ฉ้อโกงหรือความไม่เหมาะสมที่รุนแรงยิงขึ้นต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

 

9.การดำเนินการคำสั่งซื้อ

 1. ผู้ขายและศิวิไลมอลล์เห็นพ้องต้องกันในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังที่ได้ระบุในรูปแบบการดำเนินการ ดังนี้:

ก. การดร็อปชิป : ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งสินค้า เก็บรักษา ขาย และบรรจุหีบห่อสินค้าทั้งหมด รวมทั้งส่งสินค้าให้แก่ผู้รับตามที่อยู่การส่งสินค้าที่ระบุในคำสั่งซื้อ โดยศิวิไลมอลล์จะให้การสนับสนุนด้วยการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้า และกิจกรรมการขายซึ่งประกอบด้วยการตอบคำถามของลูกค้าและดำเนินการจัดการสินค้าส่งคืน

ข. การดำเนินการโดยบุคคลที่สาม: ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งสินค้าและจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ศิวิไลมอลล์จะให้การสนับสนุนผ่านทางบุคคลที่สามที่บริษัทเลือกในการประสานงานด้านกิจกรรมการจัดเก็บสินค้า การขาย บรรจุหีบห่อ และออกใบแจ้งราคาสินค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้า (ต่อเมื่อกรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่ในความครอบครองของผู้ขายแต่เพียงผู้เดียวจนกว่าจะมีการบังคับใช้ข้อตกลงของลูกค้าโดยสมบูรณ์) รวมถึงการส่งสินค้าให้แก่ผู้รับตามที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อ ศิวิไลมอลล์จะให้การสนับสนุนในการประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมหลังการขาย ซึ่งประกอบด้วยการตอบคำถามของลูกค้าและดำเนินการจัดการสินค้าส่งคืน

 1. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้การรับประกันสินค้าทุกชิ้นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับและ/หรือการแนะนำของศิวิไลมอลล์
 2. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคำสั่งซื้อสำหรับสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ซึ่งขายผ่านทางแพลตฟอร์มและ/หรือตามที่แจ้งโดยศิวิไลมอลล์ คำสั่งซื้อทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุดและไม่สามารถยกเลิกหรือเพิกถอนโดยผู้ขายได้ เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในข้อกำหนดฉบับนี้
 3. ข้อตกลงในการจัดหาสินค้าดังที่ได้ระบุภายใต้คำสั่งซื้อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงของลูกค้า”) จะต้องดำเนินการโดยศิวิไลมอลล์หลังจากได้รับใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าเป็นผู้ลงนาม ความเป็นเจ้าของสินค้าจะยังคงเป็นของผู้ขายจนกว่าจะมีการดำเนินการข้อตกลงของลูกค้า ศิวิไลมอลล์จะไม่เป็นหรือถือว่าเป็นคู่สัญญาของข้อตกลงของลูกค้า และจะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายแก่คู่สัญญาฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
 4. ผู้ขายสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดอย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงเกณฑ์การปกป้องผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มภายใต้ข้อตกลงของลูกค้า
 5. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด หรือยกเลิกการใช้งานผู้ขนส่งสินค้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 6. ศิวิไลมอลล์สามารถอนุญาตให้ผู้ขายส่งสินค้าโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง) โดยใช้อัตราค่าขนส่งที่มีการลดราคาซึ่งแนะนำโดยศิวิไลมอลล์ อัตราค่าขนส่งที่นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ขนส่งได้ในบางครั้งบางคราว ผู้ขายจะไม่ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ขนส่งสินค้า หมายเลข และอัตราค่าขนส่งเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากอผูกมัดภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ขายจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ สิทธิ์การเป็นเจ้าของและความเสี่ยงในการสูญหายของสินค้าใด ๆ ที่ส่งโดยใช้อัตราค่าขนส่งที่มีการลดราคาซึ่ง ศิวิไลมอลล์จัดหาให้ภายใต้ข้อนี้จะยังคงเป็นของผู้ขาย อัตราค่าขนส่งที่ศิวิไลมอลล์จัดหาให้จะไม่ก่อให้เกิดการรับผิดทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบใด ๆ แก่ศิวิไลมอลล์ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ผู้ขายจะต้องมอบอำนาจให้แก่ผู้ขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องในการมอบข้อมูลการติดตามการส่งสินค้าให้แก่ศิวิไลมอลล์
 7. ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าผิดพลาด (หมายถึงข้อตกลงของลูกค้าใด ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จเนื่องจาก ก) ที่อยู่ในการส่งที่ระบุในคำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง ข) ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้แม้จะได้พยายามติดต่อหลำยครั้งแล้ว ซึ่งผู้ขนส่งสินค้าจะเป็นผู้กำหนดจำนวนครั้งในความพยายามจัดส่งสินค้าโดยพิจารณาเป็นกรณีไป หรือ ค) ลูกค้าปฏิเสธและยกเลิกคำสั่งซื้อในขณะที่สินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อแล้ว) หรือการคืนสินค้า ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในด้านขนส่งและการประกันภัยการขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ได้ประเมินหรือเกิดขึ้นโดยศิวิไลมอลล์ อันเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า จะถูกหักออกจากยอดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขาย หรือด้วยวิธีอื่นตามที่ศิวิไลมอลล์เลือก และผู้ขายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษีกากร และภาษีอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการนำสินค้าผ่านด่านศุลกากร
 8. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจุดหมายในการส่งสินค้าของผู้ขายซึ่งขายผ่านทางแพลตฟอร์ม ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 9. หากผู้ขายส่งสินค้าจากอีกประเทศหนึ่ง ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนการนำเข้าสินค้าให้เสร็จสิ้น โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง (รวมถึงการระบุตนเองเป็นผู้นำเข้า/ผู้รับของ และการแต่งตั้งนายหน้าศุลกากร) หากศิวิไลมอลล์มีรายชื่ออยู่ในเอกสารการนำเข้าใด ๆ ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับสินค้าและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อที่ครอบคลุมในเอกสารการนำเข้าดังกล่าว และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ประเมินได้หรือเกิดขึ้นเพราะศิวิไลมอลล์จะถูกหักออกจากยอดเงินที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ขาย หรือด้วยวิธีอื่นตามที่ศิวิไลมอลล์เลือก
 10. ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางานตามมาตรฐาน ข้อกำหนดด้านน้ำหนักและขนาด และข้อกำหนดในการขนส่งสินค้าอื่น ๆ ของผู้ขนส่งสินค้าที่ใช้บริการ หากศิวิไลมอลล์ได้แจ้งค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าโดยประมาณแก่ผู้ขายก่อนการส่งสินค้า ถือว่าผู้ขายรับทราบและยอมรับว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าตามจริงที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบนั้น:

ก. อาจเกินกว่าค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าโดยประมาณ หากผู้ส่งสินค้าระบุว่าสินค้าดังกล่าวมีน้ำหนักมากกว่า (ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการคำนวณน้ำหนักตามปริมาตรของผู้ส่งสินค้าด้วย) ที่ผู้ขายระบุ หรือ

.อาจเป็นไปตามจำนวนเต็มของค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าโดยประมาณ แม้ว่าผู้ส่งสินค้าจะระบุว่าน้ำหนักน้อยกว่าที่ผู้ขายระบุก็ตาม

 1. ตามบทบัญญัติข้อที่ 10,4) และ 11,7) ของข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ขายจะต้องห่อและบรรจุหีบห่อดั้งเดิมของสินค้านั้นในขณะเตรียมสินค้าเพื่อการขนส่ง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หีบห่อบรรจุนั้นจะต้องช่วยรับประกันความสมบูรณ์ของสินค้าและหีบห่อเดิมที่เกี่ยวข้อง 

 

10.บทบัญญัติที่บังคับใช้เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อขณะที่ใช้รูปแบบการดำเนินการแบบดร็อปชิป

 1. นอกเหนือจากข้อกำหนดฉบับนี้ บทบัญญัติในบทที่ 10 (สิบ) นี้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อที่มีการดำเนินการตามรูปแบบการดำเนินการแบบดร็อปชิป โดยยกเว้นบทบัญญัติที่ระบุไว้ในภาคผนวก ข 
 2. ศิวิไลมอลล์จะมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละคำสั่งที่กระทำผ่านแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ขาย
 3. ผู้ขายจะหยุดและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ตามคำชี้แนะของศิวิไลมอลล์ หากลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินจากคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้ว ศิวิไลมอลล์จะทำการคืนเงิน (และการปรับปรุงรายการใด ๆ) และมอบเครดิตให้แก่บัญชีลูกค้ารายดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ยอดเงินที่ได้มอบเครดิตให้แก่ศิวิไลมอลล์เต็มจำนวน
 4. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อ และแบกรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาแหล่งสินค้า จัดเก็บรักษา ขาย บรรจุหีบห่อ และให้การรับประกันสินค้าทั้งหมด (ทั้งหมดตามที่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) รวมถึงการส่งสินค้าให้แก่ผู้รับและที่อยู่การส่งสินค้าที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ และผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความไม่สอดคล้องหรือข้อบกพร่องใด ๆ ความเสียหาย หรือการโจรกรรม หรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับจัดหาแหล่งสินค้า การขาย การบรรจุหีบห่อ การจัดส่งหรือไม่จัดส่งสินค้า หรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการคำสั่งซื้อ ยกเว้นในขอบเขตที่เกิดขึ้นจาก:

ก. การฉ้อโกงบัตรเครดิตที่ศิวิไลมอลล์ต้องรับผิดชอบ

ข. การที่ศิวิไลมอลล์ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อแก่ผู้ขายได้ 

 1. หากมีข้อกำหนดตามกฎหมาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาการประกันภัยที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงข้อผูกมัดอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้
 2. ผู้ขายจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในบทที่ 6.1 และ 6.2 ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากได้รับคำสั่งซื้อ

6.1 การรับสินค้า: ผู้ขายจะต้องเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับการรับสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันสั่งซื้อสินค้าที่แสดงที่ศูนย์ข้อมูลผู้ขาย

6.2 การส่งสินค้า: ผู้ขายต้องส่งสินค้าตามสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันสั่งซื้อสินค้าที่แสดงที่ศูนย์ข้อมูลผู้ขาย

 1. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาและยกเลิกคำสั่งซื้อหากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ 

 

11.บทบัญญัติที่บังคับใช้กับการดำเนินการคำสั่งซื้อเมื่อใช้บริการดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

 1. นอกเหนือจากข้อกำหนดฉบับนี้ [ยกเว้นบทบัญญัติที่ระบุในบทที่ 10 (สิบ)] บทบัญญัติในบทที่ 11 (สิบเอ็ด) นี้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อที่ดำเนินการโดยการดำเนินการในรูปแบบของบุคคลที่สาม เมื่อผู้ขายจำเป็นต้องดำเนินการในข้อตกลงขั้นสุดท้ำยซึ่งแยกออกไปอีกฉบับกับบุคคลที่สาม 
 2. ศิวิไลมอลล์จะมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละคำสั่งที่กระทำผ่านแพลตฟอร์มให้แก่ผู้ขาย
 3. ศิวิไลมอลล์สามารถหยุดคำสั่งซื้อใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้น ผู้ขายจะหยุดและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ตามคำชี้แนะของศิวิไลมอลล์ หากลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้ว ศิวิไลมอลล์จะทำการคืนเงิน (และการปรับปรุงรายการใด ๆ) และมอบเครดิตให้แก่บัญชีลูกค้ารายดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ยอดเงินที่ได้มอบเครดิตให้แก่ศิวิไลมอลล์เต็มจำนวน
 4. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อ และแบกรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาแหล่งสินค้า การจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ รวมถึงให้การรับประกันสินค้า ด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความไม่สอดคล้องหรือข้อบกพร่องใด ๆ ความเสียหาย หรือการโจรกรรม หรือการเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับจัดหาแหล่งสินค้าและการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ยกเว้นในขอบเขตที่เกิดขึ้นจาก:

ก. การฉ้อโกงบัตรเครดิตที่ศิวิไลมอลล์ต้องรับผิดชอบ หรือ

ข. การที่ศิวิไลมอลล์ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อแก่ผู้ขายได้

 1. หากมีข้อกำหนดตามกฎหมาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาการประกันภัยที่เหมาะสมซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึงข้อผูกมัดอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ 
 2. ในการขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ผู้ขายจะต้องเตรียมสินค้า ณ สถานที่ของตนให้พร้อมต่อการมารับสินค้าของศิวิไลมอลล์ (ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า Incoterm DDP) เว้นแต่จะมีเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าที่แตกต่างออกไปในข้อตกลงของผู้ขาย)
 3. สินค้าจะต้องได้รับการจัดส่งไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้โดยมีการบรรจุหีบห่อตามที่ตกลง และในหีบห่อบรรจุที่รับรองความสมบูรณ์ของสินค้าที่ส่งไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากสินค้าจำเป็นต้องขนส่งด้วยพาเลต สินค้าจะต้องมีขนาด 80x120 ซม. (แปดสิบคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร) หรือ 100x120 ซม. (หนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร) และมีน้ำหนักรวมสูงสุด 450 กก. (สี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัม) เว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่นในข้อตกลง (กรอบความตกลง) ของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อความเสียหายของสินค้าอันเนื่องมาจากการบรรจุหีบห่อที่ผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม
 4. ในกรณีที่สินค้ามีการบรรจุหีบห่อหรือติดฉลากผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม ศิวิไลมอลล์สามารถดำเนินการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือจัดการบรรจุหีบห่อหรือติดฉลากใหม่โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 5. ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบรรจุหีบห่อหรือติดฉลากที่ศิวิไลมอลล์อาจผู้เป็นกำหนดได้ ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยอมรับการส่งสินค้าหรือสินค้าที่ไม่เหมาะสมใด ๆ โดยต้องแจ้งเตือนผู้ขายให้ทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 10 (สิบ) วันนับจากที่ได้รับสินค้าดังกล่าว ศิวิไลมอลล์สามารถจัดการส่งสินค้ากลับโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือกำจัดสินค้าที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ในกรณีดังต่อไปนี้: 

ก.หากศิวิไลมอลล์ตัดสินใจว่าสินค้าดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ หรือความรับผิดชอบตำมกฎหมายให้แก่ศิวิไลมอลล์ บุคลากรของศิวิไลมอลล์ หรือบุคคลที่สามใด ๆ และต่อลูกค้า ศิวิไลมอลล์จะดำเนินกำรจัดการโดยทันที

ข.หากสินค้าดังกล่าวไม่สอดคล้อง (ในด้านจำนวน คุณภาพ หรือคุณสมบัติที่กำหนด) กับคำสั่งซื้อ

ค.หากผู้ขายไม่สามารถแจ้งให้ศิวิไลมอลล์ส่งคืนหรือกำจัดสินค้าที่ไม่เหมาะสมใด ๆ ภายใน 30 (สำมสิบ) วัน นับจำกวันที่ให้ศิวิไลมอลล์แจ้งเตือนการปฏิเสธบทที่ 9 นี้

ง.การที่ผู้ขายไม่สามารถดำเนินกำรตำมข้อกำหนดในการบรรจุหีบห่อดังที่ศิวิไลมอลล์กำหนด ถือว่าผู้ขายสละสิทธิ์ทั้งหมดในการยื่นคำร้องและเรียกร้องต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง อย่างไรก็ตาม หากผู้ขนส่งสินค้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ใด ปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งซื้อและหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายอย่างเต็มจำนวน

 1. ในกรณีที่มีการจัดส่งสินค้าเกิดขึ้นก่อนวันที่ระบุในคำสั่งซื้อ ศิวิไลมอลล์จะได้รับสิทธิ์ในการรับสินค้าหรือจัดการคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายโดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 2. สินค้าจะต้องติดใบส่งสินค้าซึ่งระบุข้อมูลดังต่อไปนี้: ชื่อของผู้ขาย หมายเลขคำสั่งซื้อ จำนวน รายละเอียดสินค้า (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายการรหัสสำหรับสินค้าขาเข้า รายการรหัสบาร์โค้ดสำหรับสินค้าาขาเข้า รายละเอียดสินค้า สถานะการรับประกันต่อสินค้าแต่ละชิ้น) น้ำหนักรวมและน้ำหนักสุทธิ สถานที่ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า สาเหตุในการขนส่ง และข้อมูลที่ได้รับการกำหนดอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น (รวมถึงใบกำกับภาษี)
 3. ใบเสร็จการส่งสินค้าที่ได้รับการยืนยันแล้วของศิวิไลมอลล์มิได้:

ก.ระบุหรืออนุมานได้ว่าสินค้าใด ๆ ถูกส่งโดยปราศจากการสูญหายหรือความเสียหาย หรือ

ข.ระบุหรืออนุมานว่าศิวิไลมอลล์ได้รับสินค้า ตามจำนวนหน่วยที่ผู้ขายระบุไว้สำหรับการส่งสินค้าในครั้งดังกล่าว หรือ

ค. สละสิทธิ์ จำกัด หรือลดทอนสิทธิ์ใด ๆ ของศิวิไลมอลล์ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้

 1. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของศิวิไลมอลล์ และเว้นแต่จะมีข้อห้ามตามกฎหมาย ศิวิไลมอลล์จะให้การสนับสนุนผ่านทางบุคคลที่สามที่บริษัทเลือก เกี่ยวกับการประสานงานกิจกรรมด้านการเก็บรักษาสินค้าเมื่อบริษัทยืนยันการได้รับสินค้า และจะเก็บบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะติดตามจำนวนสินค้าคงคลังของสินค้าต่าง ๆ ด้วยการระบุจำนวนสินค้าที่เก็บไว้ในสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ศิวิไลมอลล์จะไม่ถูกกำหนดให้ทำเครื่องหมายที่เป็นรูปธรรมหรือแบ่งแยกสิ่งของต่าง ๆ ออกจากสินค้าคงคลังอื่น ๆ ที่เป็นของผู้ขายซึ่งอยู่ในสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ หากศิวิไลมอลล์เลือกเพื่อนำสินค้าไปปะปนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของศิวิไลมอลล์หรือของบุคคลที่สามใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ในการที่จะระบุสิ่งที่จะถือว่าเป็นสินค้านั้น บันทึกของศิวิไลมอลล์มีความเพียงพอแล้วที่จะใช้ในการระบุ หากสินค้าใด ๆ เกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างการเก็บรักษา ศิวิไลมอลล์จะจ่ายค่าชดใช้มูลค่าสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายจะมอบใบกำกับภาษีสำหรับค่าชดใช้มูลค่าสินค้าใหม่ที่จ่ายแก่ผู้ขายให้แก่ศิวิไลมอลล์ตามที่ศิวิไลมอลล์ร้องขอ การชำระค่าชดใช้มูลค่าสินค้าใหม่นี้แสดงถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมดของศิวิไลมอลล์สำหรับหน้าที่หรือข้อผูกมัดใด ๆ ที่ศิวิไลมอลล์หรือตัวแทนหรือผู้แทนของบริษัทอาจมีในการเก็บรักษาสินค้าในโกดัง และเป็นสิทธิ์เพียงอย่างเดียวของผู้ขายหรือเป็นการเยียวยำที่ผู้ขายอาจได้รับในฐานะเจ้าของโกดังสินค้า ในโอกำสอื่นทั้งหมด ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อสินค้าใด ๆ แต่เพียงผู้เดียว
 2. ในระหว่างการเก็บรักษา ศิวิไลมอลล์จะประสานงานเพื่อให้ความคุ้มครองในการรับประกันสินค้าจากความเสียหาย การสูญหาย หรือการโจรกรรมโดยครอบคลุมมูลค่าของสินค้าเต็มจำนวน เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งสินค้าตามที่ลงรายละเอียดไว้ในใบส่งสินค้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศิวิไลมอลล์ประกาศว่าสินค้าดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหาย
 3. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดในการกำหนดเวลาและจำนวนในการขนส่งและการเก็บรักษาของสินค้าคงคลังของศิวิไลมอลล์ในสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้เป็นครั้งคราว และผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดและการจำกัดดังกล่าว 
 4. ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของศิวิไลมอลล์ และเว้นแต่จะมีการหวงห้ามตามกฎหมาย ศิวิไลมอลล์จะให้การสนับสนุนผ่านทางบุคคลที่สามที่บริษัทเลือก เกี่ยวกับการประสานงานการส่งสินค้าที่ได้รับที่สถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ โดยผู้ให้บริการ ไปยังผู้รับและที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อ ศิวิไลมอลล์อาจทำการประสานงานผ่านทางบุคคลที่สามที่บริษัทเลือกในการบรรจุหีบห่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหีบห่อบรรจุของสินค้า เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของสินค้าระหว่างการส่งให้แก่ลูกค้า ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ศิวิไลมอลล์อาจอำนวยความสะดวกในการส่งสินค้าพร้อมกับผลิตภัณฑ์ภายในพื้นที่ของศิวิไลมอลล์หรือของบุคคลที่สาม รวมถึงบริษัทใด ๆ ในเครือของศิวิไลมอลล์
 5. บริษัทประกันภัยที่ศิวิไลมอลล์ประสานงานให้เป็นผู้รับประกันภัย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคนร้ายหรือการฟ้องร้องที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสินค้าจากสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อ ยกเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเนื่องจากการกระทำหรือการผิดนัดของผู้ขายและ/หรือพนักงาน ตัวแทน หรือผู้ทำสัญญาของผู้ขาย
 6. ศิวิไลมอลล์จะดำเนินการจัดการใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินและ/หรือใบส่งสินค้าในนามของผู้ขายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และจะต้องรวมเอกสารนี้ไว้ในหีบห่อด้วย เมื่อสิ้นสุดแต่ละเดือน ผู้ขายสามารถขอสำเนาเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแจ้งราคาสินค้าและ/หรือการส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อที่ออกโดยศิวิไลมอลล์และโดยบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิสติกส์
 7. ในกรณีที่มีการส่งสินค้าผิดพลาด การสูญหาย หรือความเสียหายเกิดขึ้นแก่สินค้าที่ถูกส่งไปแล้ว การระบุสาเหตุของการส่งสินค้าผิดพลาด การสูญหาย หรือความเสียหายนั้นถือเป็นดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์แต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเนื่องจากการกระทำหรือการผิดนัดของผู้ขายและ/หรือพนักงาน ตัวแทน หรือผู้ทำสัญญาของผู้ขาย ศิวิไลมอลล์จะ :

ก. ส่งสินค้าทดแทนไปให้แก่ลูกค้าและจ่ายค่าชดเชยมูลค่าสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ขาย หรือ

ข.ดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า และจ่ายค่าชดเชยมูลค่าสินค้าใหม่สำหรับสินค้านั้น ๆ ให้แก่ผู้ขาย

 1. สินค้าที่สามารถขายได้ใด ๆ ที่ได้รับการส่งคืนอย่างเหมาะสม จะถูกนำกลับไปไว้ในรายการคลังสินค้าของผู้ขาย ศิวิไลมอลล์สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อสินค้าได้โดยใช้สินค้าใด ๆ ที่ถูกส่งคืนมา ผู้ขายจะมีสิทธิ์ครอบครองสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าส่งคืนมา ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและตัดสินใจตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าสินค้าดังกล่าวเหมาะสมแก่การขายหรือไม่
 2. หากศิวิไลมอลล์ทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องคืนสินค้าเดิมไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ศิวิไลมอลล์จะได้รับสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า หรือหากสินค้านั้นสามารถขายได้ ศิวิไลมอลล์สามารถนำสินค้าดังกล่าวกลับไปไว้ในรายการคลังสินค้าของผู้ขาย แล้วแต่บริษัทจะเลือก หากสินค้าดังกล่าวถูกนำกลับไปไว้อยู่ในรายการคลังสินค้า ผู้ขายจะชำระเงินค่าชดเชยมูลค่าสินค้าใหม่ที่ถูกส่งคืนมาให้แก่ศิวิไลมอลล์ การเปลี่ยนสินค้าใด ๆ ที่ถูกส่งไปในนามของศิวิไลมอลล์ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ จะมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกับคำสั่งซื้อหรือการขายสินค้าดังกล่าวจากผู้ขายให้แก่ลูกค้าผ่านทางแพลตฟอร์มภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ 
 3. ผู้ขายสามารถยื่นคำร้องให้ส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายเมื่อใดก็ได้ ศิวิไลมอลล์สามารถส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงเมื่อมีการยุติข้อตกลงของผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการรับสินค้าที่ถูกส่งคืน ณ สถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการหลังจากที่ได้ทำการแจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ศิวิไลมอลล์ สินค้าที่ถูกส่งคืนจะถูกส่งไปยังที่อยู่การจัดส่งของผู้ขายที่ได้ระบุไว้ซึ่งอยู่ในประเทศเดียวกับสถานที่ที่ส่งสินค้านั้นในนามของศิวิไลมอลล์ หากศิวิไลมอลล์มีที่อยู่ของผู้ขายที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในต่างประเทศ หรือหากศิวิไลมอลล์ไม่สามารถจัดการให้ผู้ขายชำระค่าส่งคืนได้ สินค้าดังกล่าวจะถือว่าถูกละทิ้งและศิวิไลมอลล์สามารถเลือกกำจัดสินค้าตามที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ในลักษณะที่บริษัทเห็นสมควร
 4. ผู้ขายสามารถร้องขอให้ศิวิไลมอลล์ทำการกำจัดสินค้าเมื่อใดก็ได้ ศิวิไลมอลล์สามารถกำจัดสินค้าในลักษณะใดก็ตามที่ศิวิไลมอลล์เห็นว่าเหมาะสม สิทธิ์ครอบครองสินค้าที่ถูกกำจัดจะถูกโอนให้เป็นของศิวิไลมอลล์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แก่ศิวิไลมอลล์ และศิวิไลมอลล์จะเก็บรายได้ที่ได้รับจากการกำจัดสินค้าใด ๆ ทั้งหมดต่อไป หากมี
 5. ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่ศิวิไลมอลล์ให้ไว้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการระงับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดขึ้นใด ๆ ในสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้

 

12.ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง และการไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของสินค้า

 1. ผู้ขายรับประกันว่าสินค้าที่ถูกส่งไปนั้น (ถูกส่งไปให้ลูกค้าหรือไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ตามที่ศิวิไลมอลล์ระบุ) จะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุบนแพลตฟอร์มและกฎหมายที่ใช้บังคับ (ว่าสินค้าเป็นไปตามการรับประกันผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด ภาพวำด ตัวอย่าง เกณฑ์ประสิทธิภาพใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และสุขอนำมัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด) และปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านบุคคลที่สามที่บริษัทเลือก และจะต้องแจ้งถึงข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ให้ผู้ขายทราบโดยแจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันที่พบข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว 
 2. ในกรณีที่มีข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับและ/หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ระบุบนแพลตฟอร์มซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกจัดส่งไปให้แก่ลูกค้าหรือไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ศิวิไลมอลล์จะร้องขอให้ผู้ขายนำสินค้าออก และต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการนำสินค้าออกนั้นจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย หรือศิวิไลมอลล์อาจร้องขอให้ผู้ขายรวบรวมสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และให้ดำเนินการสับเปลี่ยนสินค้า ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและเปลี่ยนสินค้าดังกล่าวจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย 
 3. ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการร้องขอค่าชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่ต้องประสบเนื่องด้วยผลกระทบจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 
 4. ผู้ขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องศิวิไลมอลล์จากการชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับต้นทุน การสูญหาย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นจากการร้องเรียนของบุคคลที่สาม การดำเนินการทางกฎหมาย และการดำเนินคดีใด ๆ ต่อศิวิไลมอลล์ และที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการขายและการใช้สินค้าที่มีข้อบกพร่องและ/หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

 

13.สินค้าส่งคืนและการจัดส่งที่ผิดพลาด

 1. ผู้ขายจะต้องยอมรับการจัดส่งที่ผิดพลาด 
 2. ผู้ขายจะต้องยอมรับการส่งคืนสินค้าโดยมีข้อผูกมัดตามนโยบายการส่งคืนสินค้าของศิวิไลมอลล์ 
 3. หากลูกค้าถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากคำสั่งซื้อดังกล่าวแล้ว ศิวิไลมอลล์จะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า ศิวิไลมอลล์จะกำหนดเส้นทางการคืนเงินทั้งหมด (และการปรับปรุงรายการใด ๆ) และมอบเครดิตให้แก่บัญชีลูกค้ารายดังกล่าว โดยผู้ขายจะต้องชดใช้ยอดเงินที่ได้มอบเครดิตให้แก่ศิวิไลมอลล์ทั้งหมด ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือหยุดกลไกการดำเนินการคืนหรือการปรับปรุงรายการใด ๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ศิวิไลมอลล์ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ที่กำหนดให้ต้องยอมรับการคืนสินค้าใด ๆ ณ สถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ยกเว้นคำสั่งซื้อใด ๆ ที่มีการดำเนินการโดยศิวิไลมอลล์โดยใช้รูปแบบการดำเนินการที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ศิวิไลมอลล์สามารถยื่นคำร้องขอให้ส่งคืนสินค้าไปยังสถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติม ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หากศิวิไลมอลล์ทำการตัดสินใจโดยตรงหรือผ่านทางบุคคลที่สามที่บริษัทเลือก ในระหว่างการตรวจสอบคุณภาพว่าสินค้าที่ถูกส่งคืนนั้นมีข้อผิดพลาดหรือเสียหาย สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกเสนอให้แก่ลูกค้ารายอื่น หากข้อผิดพลาดหรือความเสียหายนี้เกิดขึ้นโดยลูกค้า ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดชอบในการยอมรับสินค้าที่ถูกส่งคืน เว้นแต่จะมีระบุไว้เป็นอื่นในกฎหมายที่ใช้บังคับ
 5. ศิวิไลมอลล์จะจัดการส่งสินค้าที่ถูกส่งคืน ซึ่งได้รับ ณ สถานที่ที่ศิวิไลมอลล์จัดไว้ ให้ถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ผู้ขายระบุ ตามบัญชีของผู้ขายเสมอ โดยที่อยู่นั้นจะต้องอยู่ในประเทศที่สินค้าดังกล่าวลงรายการเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ผู้ขายต้องมอบเอกสารที่กำหนดให้แก่ศิวิไลมอลล์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงฉลากการส่งสินค้า/รายการส่งสินค้าที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามแล้ว (ผู้ขายและบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิสติกส์) และการปรับปรุงแก้ไขสำหรับการรับสินค้าที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ซึ่งลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (ผู้ขายและบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิสติกส์) ศิวิไลมอลล์จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการจัดการส่งสินค้าที่ถูกส่งคืนไปยังที่อยู่ที่ผู้ขายระบุภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่ได้รับแจ้งเตือนจากลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกส่งคืน ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อบกพร่องใด ๆ หรือการเรียกคืนโดยส่วนรวมหรือโดยส่วนตัวของสินค้าใด ๆ ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ศิวิไลมอลล์ทราบถึงการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อบกพร่อง หรือการเรียกคืนโดยส่วนรวมหรือโดยส่วนตัว หรืออันตรายใด ๆ ดังกล่าวโดยทันที และประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ศิวิไลมอลล์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้าใด ๆ รวมถึงทำการเริ่มกระบวนการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้ขายภายใต้ขั้นตอนมาตรฐานของศิวิไลมอลล์ภายใน 15 วัน ผู้ขายจะรับผิดชอบต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขาย ศิวิไลมอลล์ หรือบริษัทใด ๆ ในเครือของศิวิไลมอลล์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเรียกคืนสินค้าหรือการเรียกคืนสินค้าที่เป็นอันตรายใด ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งคืน เก็บรักษา ซ่อมแซม ชำระหนี้ หรือส่งผลิตภัณฑ์ใด ๆ เหล่านี้ไปยังผู้ขายหรือผู้จัดหาสินค้าใด ๆ)
 6. เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงกันเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ศิวิไลมอลล์จะเก็บรวบรวม ไกล่เกลี่ย และลงบัญชีค่าธรรมเนียมการขายที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อสินค้าที่ถูกส่งคืนหรือจัดส่งผิดพลาดใด ๆ กับผู้ขาย
 7. ผู้ขายเห็นพ้องและยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามโครงสร้ำงสำหรับการคำนวณดังที่ได้กำหนดในภาคผนวก ข. 

กำหนดการ ง. 

 

14.ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

 1. ศิวิไลมอลล์จะออกใบกำกับค่าธรรมเนียมสุทธิของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีทั้งหมดที่บังคับใช้ตามกฎหมายแก่ผู้ขาย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ”) สำหรับการดำเนินการที่ศิวิไลมอลล์กระทำให้แก่ผู้ขาย (เช่นการดำเนินการลงรายการสินค้าบนแพลตฟอร์ม การผลิตเนื้อหา การค้า หรือการดำเนินการคำสั่งซื้อ) ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับ ตามราคาที่ระบุในข้อกำหนดพิเศษ ซึ่งจะไม่เป็นไปตามการแปรผันใด ๆ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงกันเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ค่าธรรมเนียมการดำเนินการนี้จะประกอบด้วย 

1) ค่าคอมมิชชั่น, 2) ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน, 3) ค่าธรรมเนียมการขนส่ง/โลจิสติกส์ และ 4) ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามรายละเอียดที่ระบุในภาคผนวก ข. 

 1. ใบกำกับสินค้าจะต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้ : หมายเลขและวันที่ของคำสั่งซื้อ การดำเนินการที่กระทำให้ และค่าธรรมเนียมการดำเนินการโดยละเอียด 
 2. การชำระเงินตามใบกำกับจะต้องกระทำโดยการหักเงินจากยอดที่ศิวิไลมอลล์ได้รับจากลูกค้า ในการทำธุรกรรม เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

15.การชำระเงิน

 1. ศิวิไลมอลล์จะเรียกเก็บเงินทั้งหมดจากลูกค้า (รวมถึงการชำระเงินสดปลายทางทั้งหมด) ในฐานะที่เป็นตัวแทนการดำเนินการชำระเงินสำหรับผู้ขาย และจะส่งเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขายตามข้อกำหนดฉบับนี้ และเนื่องจากเป็นตัวแทนการดำเนินการชำระเงิน ศิวิไลมอลล์จะไม่รับผิดชอบในเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องตามกฎหมายของธุรกรรมการชำระเงินระหว่างลูกค้าและผู้ขายซึ่งเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อที่ทำผ่านแพลตฟอร์ม ผู้ขายรับรองว่าธุรกรรมการชำระเงินทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ (รวมถึงระเบียบการต่อต้ำนการฟอกเงิน) หากมีการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิวิไลมอลล์อย่างชัดเจน ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หรือผู้ขนส่งสินค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้า (รวมถึงการชำระเงินสดปลายทาง)
 2. ศิวิไลมอลล์จะทำการกระทบยอดและชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ การชำระเงิน การคืนเงิน ค่าธรรมเนียมการผิดนัด และการปรับปรุงรายการใด ๆ ทั้งหมด (“การชำระเงิน”) ตามข้อกำหนดฉบับนี้ โดยการชำระเงินและการคิดค่าธรรมเนียมจะเกิดขึ้นทุก ๆ สัปดาห์ ภายใน 5 (ห้า) วันทำการถัดไป เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลงเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ต้องถูกส่งต่อให้แก่ผู้ขายทุก ๆ สัปดาห์ หรือ ทุกเดือนตามแต่สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างศิวิไลมอลล์และบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิกติกส์ โดยจำนวนเงินที่ถูกหักไปนั้น หากมีจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่แท้จริง อันเกิดจากการคำนวนยอดเงินที่คลำดเคลื่อน ศิวิไลมอลล์จะปรับยอดและส่งรายละเอียดให้ในใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องในภายหลัง 
 3. หากศิวิไลมอลล์สรุปว่าการกระทำและ/หรือการปฏิบัติของผู้ขาย ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขาย ข้อตกลงของลูกค้า และข้อกำหนดฉบับนี้ อาจส่งผลให้เกิด-ข้อพิพาทกับลูกค้า การฉ้อโกง ความน่าสงสัย การคืนเงินให้แก่ลูกค้า หรือการร้องเรียนอื่น ๆ ศิวิไลมอลล์สามารถระงับการชำระเงินหรือหยุดบัญชีใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เป็นเวลาไม่เกิน:

ก. ระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันนับจากวันเริ่มต้นดำเนินการการระงับ 

ข. เมื่อเสร็จสิ้นการสืบสวนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำของผู้ขายและ/หรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขาย ข้อตกลงของลูกค้า และข้อกำหนดฉบับปัจจุบัน 

 1. ในกรณีที่ผู้ขายละเมิดสัญญา ศิวิไลมอลล์จะมีสิทธิ์ในการเลื่อนเวลาหรือระงับการชำระเงินได้โดยไม่มีข้อจำกัด การชำระเงินใด ๆ ทีกระทำโดยศิวิไลมอลล์จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าวของบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบใด ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้หรือบทบัญญัติที่ระบุในคำสั่งซื้อ 
 2. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดมูลค่าคำสั่งซื้อและ/หรือขีดจำกัดทางธุรกรรม (ทั้งขีดจำกัดขั้นต่ำสุดหรือขั้นสูงสุด) แก่ลูกค้าหรือผู้ขายบางรายหรือทุกราย ที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของธุรกรรมใด ๆ มูลค่าสะสมของธุรกรรมทุกรายการระหว่างช่วงระยะเวลาหนึ่ง หรือจำนวนธุรกรรมต่อวันหรือต่อช่วงระยะเวลาอื่น ๆ ศิวิไลมอลล์จะไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแก่ผู้ขาย: 

ก. หากศิวิไลมอลล์ไม่ดำเนินการจัดการคำสั่งซื้อหรือธุรกรรมที่อาจเกินกว่าขีดจำกัดที่ศิวิไลมอลล์กำหนด หรือ 

ข. หากศิวิไลมอลล์อนุญาตให้ลูกค้าถอนเงินจากธุรกรรมเนื่องจากแพลตฟอร์มหรือสินค้าไม่สามารถใช้การได้ในช่วงเวลาที่มีการเริ่มต้นทำธุรกรรม 

จ. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบภาษี ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเรียกเก็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการชำระเงินดังกล่าว ผู้ขายสัญญาต่อศิวิไลมอลล์ว่าจะจ่ายภาษี ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเรียกเก็บอื่น ๆ ดังกล่าวทั้งหมดอย่างตรงต่อเวลา ในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ศิวิไลมอลล์จะได้รับสิทธิ์ในการระงับภาษีใด ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ในกรณีที่ศิวิไลมอลล์ถูกกำหนดให้รับผิดชอบต่อภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ผู้ขายจะต้องชดใช้ความรับผิดชอบทางด้านภาษีดังกล่าวแก่ศิวิไลมอลล์ไม่ว่าจะมีการประเมินความรับผิดชอบทางด้านภาษีดังกล่าวเมื่อใดก็ตาม 

 

16.ค่าธรรมเนียมการผิดนัด

 1. หากผู้ขายยกเลิกหรือปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือไม่ปฏิบัติตามบทที่ 10.6) หรือบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดฉบับนี้ ซึ่งนำไปสู่การยกเลิกคำสั่งซื้อ (ไม่ว่าจะโดยผู้ขายหรือโดยศิวิไลมอลล์) และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินการที่ศิวิไลมอลล์มอบให้และจะมอบให้แก่ผู้ขาย ตามคำสั่งซื้อ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ค่าธรรมเนียมการผิดนัด”) 
 2. ศิวิไลมอลล์จะออกใบกำกับค่าธรรมเนียมการผิดนัด ภาษีมูลค่าเพิ่มสุทธิ และภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ทั้งหมดที่บังคับใช้ตามกฎหมายให้แก่ผู้ขาย หากมี ใบกำกับราคาดังกล่าวจะถูกส่งไปให้แก่ผู้ขายและจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ : หมายเลขและวันที่ของคำสั่งซื้อ สินค้า และค่าธรรมเนียมการดำเนินการโดยละเอียด 
 3. การชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมการผิดนัด จะต้องกระทำโดยการหักเงินจากยอดที่ศิวิไลมอลล์ได้รับจากลูกค้าในการทำธุรกรรม เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

 

17.องค์กรและความเป็นอิสระของผู้ขาย

 1. ศิวิไลมอลล์จะไม่ถือว่าเป็นคู่สัญญาของธุรกรรมใด ๆ ระหว่างลูกค้าและผู้ขาย และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงกำหนดให้ศิวิไลมอลล์ (และบริษัทในเครือ ตัวแทน และพนักงานของบริษัท) เป็นอิสระจากการร้องเรียน (ดังที่ระบุในบทที่17.4) ด้านล่างนี้) ข้อเรียกร้อง หรือความเสียหาย (ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) ในลักษณะและประเภทใด ๆ ทั้งแบบที่เป็นที่รับทราบและไม่เป็นที่รับทราบ ต้องสงสัยหรือไม่ต้องสงสัย เปิดเผยหรือเป็นความลับ อันเกิดขึ้นจำกหรือในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว
 2. ผู้ขายและศิวิไลมอลล์เป็นผู้ทำสัญญาอิสระ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงของผู้ขายที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะห้างหุ้นส่วน กิจการร่วมค้า บริษัทตัวแทน แฟรนไชส์ หรือตัวแทนจำหน่ายระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาได้รับทราบร่วมกันว่าข้อตกลงของผู้ขายจะไม่ก่อให้เกิดการจัดตั้งความสัมพันธ์โดยตรงในการว่าจ้างระหว่างศิวิไลมอลล์และบุคคลที่กระทำการดำเนินการให้แก่ผู้ขาย ผู้ขายจะไม่มีอำนาจใด ๆ ในการทำหรือยอมรับข้อเสนอหรือการดำเนินการแทนใด ๆ ในนามของศิวิไลมอลล์
 3. ผู้ขายจะไม่ทำสัญญารับช่วงสิทธิ์หรือข้อผูกมัดของตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากศิวิไลมอลล์
 4. ผู้ขายจะปลดเปลื้องศิวิไลมอลล์จากพันธะ และยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรับชดใช้แก่ศิวิไลมอลล์ (และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร พนักงาน และตัวแทนต่างๆ) ต่อการร้องเรียน การสูญหาย ความเสียหาย การชำระหนี้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าปรับในทางแพ่ง การลงโทษ หรือความรับผิดชอบตามกฎหมายอื่น ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนำยความ โดยไม่มีขีดจำกัด) (แต่ละรายการเรียกว่า “การร้องเรียน”) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ:

ก. การที่ผู้ขาย และ/หรือพนักงาน หรือผู้ทำสัญญาทำการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกมัดใด ๆ ในข้อตกลงของผู้ขายหรือข้อตกลงของลูกค้า ซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือเป็นการกล่าวหา 

ข. ช่องทางการขายสินค้าใด ๆ ที่เป็นของหรือดำเนินการโดยผู้ขาย (รวมถึงข้อเสนอ การขาย การบรรลุผล การคืนเงิน การคืนสินค้า หรือการปรับปรุงรายการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เนื้อหาของผู้ขาย การละเมิดสิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญำที่กล่าวหาใด ๆ ด้วยการกระทำที่ได้กล่าวมา และการบำดเจ็บของบุคคล การเสียชีวิต หรือความเสียหายทางทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องใด ๆ ในที่นี้ 

ค. ภาษีของผู้ขาย หรือ 

ง. ผู้ให้บริการ ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายราย ดำเนินการทางกฎหมายกับศิวิไลมอลล์ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงของผู้ขาย 

 1. ไม่มีสิ่งใดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้ที่จะบังคับให้ศิวิไลมอลล์หรือผู้ขายมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำหรือการละเว้นที่จะกระทำใด ๆ ซึ่งอาจต้องห้ามหรือมีโทษภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับของประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นในข้อตกลงฉบับนี้ที่ขัดแย้งกัน 
 2. หากเมื่อใดก็ตาม ศิวิไลมอลล์ได้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลว่าการร้องเรียนใด ๆ ที่ได้รับการชดใช้แล้วอาจส่งผลกระทบในทางตรงกันข้ามต่อศิวิไลมอลล์ ศิวิไลมอลล์อาจเข้ำทำการแก้ต่างโดยผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ขายไม่สามารถทำการอนุญาตให้มีการเข้าสู่กระบวนการตัดสินคดี หรือการจัดการข้อร้องเรียนใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิวิไลมอลล์ ซึ่งความยินยอมดังกล่าวไม่สามารถระงับได้อย่างไม่สมเหตุสมผล 
 3. ข้อกำหนดฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เฉพาะตัวใด ๆ ระหว่างศิวิไลมอลล์และผู้ขาย ไม่มีสิ่งใดที่แสดงหรืออนุมานได้จากในข้อกำหนดฉบับนี้ที่มีความมุ่งหมายหรือตีความได้ว่าเป็นการมอบสิทธิ์ทางกฎหมาย การเยียวยำ หรือการร้องเรียนใด ๆ ภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ แก่บุคคลอื่นใดนอกเหนือจากคู่สัญญาในที่นี้ ข้อกำหนดฉบับนี้และการดำเนินการแทน การรับประกัน ข้อตกลงร่วมกัน เงื่อนไข และบทบัญญัติต่าง ๆ ในที่นี้มีเจตนำที่จะใช้เป็นและเพื่อผลประโยชน์พิเศษของศิวิไลมอลล์และผู้ขายโดยเฉพาะเท่านั้น 
 4. ระหว่างผู้ขายและศิวิไลมอลล์ ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อผูกมัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบุคคลที่สาม หรือฟีเจอร์ที่ผู้ขายอนุญาตให้ศิวิไลมอลล์ใช้งานในนามของผู้ขาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งานที่เกี่ยวข้องใด ๆ 

ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทนหรือทำสัญญารับช่วงการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของบริษัทภายใต้ข้อตกลงของผู้ขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการใช้งานผู้ให้บริการ ผู้ทำสัญญารับช่วง และ/หรือตัวแทนใด ๆ ตามข้อกำหนดดังกล่าวที่ศิวิไลมอลล์เห็นว่าเหมาะสม 

 

18.การยุติและการเพิกถอน

 1.  ศิวิไลมอลล์มีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงของผู้ขายและข้อกำหนดฉบับนี้แต่ฝ่ายเดียวโดยทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้: 

ก. การที่ผู้ขายฝ่าฝืนข้อผูกมัดหรือการรับประกันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงของผู้ขาย และการที่ไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายในเจ็ด (7) วันนับจากที่ได้รับการแจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิวิไลมอลล์ถึงการฝ่าฝืนดังกล่าว 

ข. การที่ผู้ขายมีมติในการเลิกกิจการ หรือศาลผู้มีอำนาจตัดสินคดีสั่งให้ผู้ขายยกเลิกหรือเลิกหรือสลายกิจการ

ค. การกำหนดระเบียบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้ขาย หรือการแต่งตั้งผู้รับ หรือการขัดขวางการครอบครองหรือการขายทรัพย์สินใด ๆ ของผู้ขาย 

ง. การที่ผู้ขายเตรียมการหรือทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้ของตนโดยทั่วไป หรือทำการขอศาลผู้มีอำนาจตัดสินคดีให้มอบความคุ้มครองจากเจ้าหนี้ของตน 

จ. การที่ผู้ขายยุติหรือขู่ที่จะยุติการทำธุรกิจ 

ฉ. ศิวิไลมอลล์จะมีสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงของผู้ขายและข้อกำหนดฉบับนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่มีสาเหตุ ตามดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์แต่เพียงผู้เดียว ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ศิวิไลมอลล์แจ้งเตือนถึงการยุติดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว 18.2 ผู้ขายมีสิทธิ์ในการยุติหรือกำหนดข้อตกลงของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียว ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ใด ๆ ดังต่อไปนี้: 

 1. ก่อนยุติข้อตกลงของผู้ขาย ผู้ขายจะต้องแจ้งให้ศิวิไลมอลล์รับทราบถึงข้อตกลงที่สิ้นสุดทั้งหมด ซึ่งได้กระทำร่วมกับลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องมีการดำเนินการ เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ผู้ขายจะยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ตามรูปแบบการดำเนินการเฉพาะที่ได้ตกลงกับศิวิไลมอลล์ หากผู้ขายไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ ศิวิไลมอลล์สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรมที่ใช้กับคำสั่งซื้อดังกล่าว รวมถึงค่าปรับแก่ผู้ขายตามบทที่ 16.1) ซึ่งจะหักออกจากการชำระเงินที่ศิวิไลมอลล์จะชำระให้แก่ผู้ขาย

19.สิทธิ์ในเชิงอุตสาหกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ผู้ขายเป็นตัวแทนและรับรองต่อศิวิไลมอลล์ว่าผู้ขายเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและเนื้อหา และไม่ตระหนักถึงการร้องเรียนใด ๆ ที่บุคคลที่สามทำขึ้นอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญำอื่น ๆ ที่เป็นที่กล่าวหาหรือที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หรือการร้องเรียน คำสั่ง หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกิดจากเนื้อหา การโฆษณา การตีพิมพ์ การส่งเสริมการขาย การผลิต การขาย การกระจำยสินค้า หรือการใช้สินค้า และจะไม่ละเมิดสิทธิ์ข้างต้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมด้วยการดำเนินการแทนนี้ 
 2. ผู้ขายตกลงที่จะปล่อยเป็นอิสระ แก้ต่าง ปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นความรับผิดให้แก่ศิวิไลมอลล์และบริษัทในเครือ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและค่าใช้จ่ายในศาลในการชดใช้ค่าเสียหาย) ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ การลงโทษ การสูญหาย ความเสียหาย และความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญำอื่น ๆ ที่เป็นที่กล่าวหาหรือที่เป็นอยู่ในขณะนี้ หรือการร้องเรียน คำสั่ง หรือการกระทำอื่น ๆ ที่เกิดจากเนื้อหา การโฆษณา การตีพิมพ์ การส่งเสริมการขาย การผลิต การขาย การกระจำยสินค้า หรือการใช้สินค้า 
 3. ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของศิวิไลมอลล์โดยไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากศิวิไลมอลล์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

20.การรักษาความลับ

 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้ “ข้อมูลความลับ” หมายถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลใด ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของศิวิไลมอลล์ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และไม่เป็นที่รู้จักแก่สาธารณะโดยทั่วไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ ไม่ว่าเมื่อใดและไม่ว่าจะเปิดเผยในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

ก. กลยุทธ์การตลาด แผนการ ข้อมูลทางการเงิน หรือการวางโครงการ การทางาน การประเมินการขาย และแผนการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคู่สัญญาดังกล่าวใด ๆ 

ข. ผลการปฏิบัติงานในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงคำสั่งซื้อและปริมาณใด ๆ 

ค. แผนการและกลยุทธ์เพื่อการขยายขนาดใด ๆ 

ง. ผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรม และรายชื่อลูกค้าหรือผู้จัดหาสินค้าใด ๆ 

จ. ข้อมูล การคิดค้น การออกแบบ ขั้นตอน กระบวนการ สูตร การพัฒนา เทคโนโลยี หรือวิธีการทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิคใด ๆ 

ฉ. แนวคิด รายงาน ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ความรู้และทักษะ งานที่กำลังดำเนินอยู่ การออกแบบ เครื่องมือการพัฒนำ ข้อมูลจำเพาะ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ รหัสต้นฉบับ รหัสจุดหมาย การคิดค้นต่าง ๆ ข้อมูลและความลับทางการค้าใด ๆ และ 

ช. ข้อมูลอื่นใดที่ควรถือว่าเป็นข้อมูลความลับของฝ่ายที่เป็นผู้เปิดเผยข้อมูล ข้อมูลความลับไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งแปลกใหม่ เป็นเอกลักษณ์ ต้องสามารถจดทะเบียนหรือลิขสิทธิ์ได้ หรือประกอบด้วยความลับทางการค้า ถึงจะสามารถได้ถูกระบุว่าเป็นข้อมูลความลับได้

 1. ผู้ขายจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากศิวิไลมอลล์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถใช้ข้อมูลความลับเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงของผู้ขาย และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ผู้ขาย สามารถเปิดเผยข้อมูลความลับเพื่อสาเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้ว:

ก. เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติที่จำเป็นของกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือกฎของขอบเขตอำนาจศาลที่ระบุ 

ข. ข้อมูลดังกล่าวมีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมแก่ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชำญ ผู้สอบบัญชี หรือนายธนาคารของผู้ขาย ต่อเมื่อผู้รับยินยอมที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลแต่แรก 

ค. ข้อมูลอยู่ในโดเมนสาธารณะ ยกเว้นจะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดในวรรคนี้ 

ง. เพื่อวัตถุประสงค์ในการชี้ขาดหรือการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงของผู้ขาย และ 

จ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของรัฐใด ๆ ตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ 

 1. สิทธิ์และข้อผูกมัดของผู้ขายภายใต้บทที่ 20 นี้จะยังคงอยู่แม้จะมีการยุติข้อตกลงของผู้ขายก็ตาม 
 2. การส่งคืนข้อมูลความลับ:

ก. ผู้ขายจะต้องคืนและจัดส่งวัสดุที่จับต้องได้ทั้งหมดซึ่งมีข้อมูลความลับที่มอบให้ด้านล่างนี้ และบันทึกการประชุม ข้อความ สรุป บันทึกความจำ ภาพวาด คู่มือ บันทึก ข้อความคัดลอก หรือข้อมูลที่แยกออกมาซึ่งเกิดขึ้น และเอกสารและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดกลับให้แก่ศิวิไลมอลล์ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บันทึก”) (และสำเนาทั้งหมดของสิ่งอื่นใดที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รวมถึงสำเนาที่ถูกแปลงเป็นสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของภาพ ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไฟล์ประมวลผลข้อความ ทั้งด้วยมือ หรือด้วยการจับภาพ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำเนา”) โดยมีพื้นฐำนจากหรือรวมถึงข้อมูลความลับใด ๆ ในรูปแบบการเก็บรักษาหรือการได้มาซึ่งข้อมูลใด ๆ ก็ตาม ในตอนต้นของ: 

(1) การยุติข้อตกลงของผู้ขาย); 

(2) ในเวลาที่ศิวิไลมอลล์ร้องขอ 

การส่งคืนเอกสารดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อ้ำงถึงข้างต้น 

ข. อย่างไรก็ตาม ผู้ขายสามารถเก็บเอกสารดังกล่าวของศิวิไลมอลล์ไว้ได้ตามที่จำเป็นในการทำให้ผู้ขายสามารถปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาเอกสารได้ หรือผู้ขายสามารถทำลายข้อมูลความลับที่แสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมที่กล่าวไว้ก่อนหน้าใด ๆ (หรือในกรณีของบันทึก แล้วแต่ผู้ขายจะเลือก) โดยได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิวิไลมอลล์ (หรือการลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถกู้คืนได้) และยืนยันการทำลายดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเจ้าหน้าที่ของผู้ขายที่ควบคุมการทำลาย 

 1. ไม่มีการรับประกันจากคู่สัญญาฝ่ายใดภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้ ผู้ขายเข้าใจว่าไม่มีการดำเนินการแทนหรือการรับประกันใด ๆ ต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลความลับที่ศิวิไลมอลล์ทำขึ้น 

 

21.เหตุสุดวิสัย

 1. ศิวิไลมอลล์จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใด ๆ ต่อผู้ขายหรือถือว่าละเมิดข้อตกลงของผู้ขายด้วยสาเหตุจากความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดใด ๆ ของศิวิไลมอลล์ หากการล่าช้าหรือความล้มเหลวดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์หรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอันสมเหตุสมผลของศิวิไลมอลล์ (แต่ละเหตุการณ์ของ “เหตุสุดวิสัย”) โดยไม่มีความลำเอียงต่อกฎเกณฑ์ทั่วไปที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ข้อต่อไปนี้จะถือว่าเป็นเหตุการณ์เหตุสุดวิสัย:

ก. ปรากฏการณ์ธรรมชำติ การระเบิด น้ำท่วม พายุ อัคคีภัย หรืออุบัติเหตุ 

ข. สงคราม หรือคำขู่ในการก่อสงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อความไม่สงบ หรือการเรียกร้องของประชาชน การก่อการร้าย หรือสถานการณ์ที่ไม่สงบ 

ค. การกระทำ ข้อจำกัด กฎเกณฑ์ กฎระเบียบของบริษัท ข้อห้าม หรือมาตรการใด ๆ ในส่วนของอำนาจรัฐ อำนาจรัฐสภา หรืออำนาจในท้องถิ่น 

ง. กฎเกณฑ์การนำเข้าหรือการส่งออก หรือการสั่งห้ามเข้าออกท่าเรือ 

จ. การหยุดชะงักของการจราจร การหยุดงานประท้วง การปิดล็อกประตู หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรม หรือความขัดแย้งทางการค้าอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพนักงานของศิวิไลมอลล์หรือของบุคคลที่สามก็ตาม) 

ฉ. การแพร่ระบาดซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องสุขภาพที่ประกาศโดยองค์การอนามัยโลก 

ช. การหยุดชะงักของการผลิตหรือการทางาน ความยากลำบากในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ แรงงาน เชื้อเพลิง อะไหล่หรือเครื่องจักร และ 

ซ. การไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการหยุดทางานของเครื่องจักร

 1. เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุในบทที่ 21.1) ศิวิไลมอลล์สามารถหยุดการส่งสินค้าหรือการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนบำงส่วนหรือทั้งหมดแล้วแต่จะเลือก ขณะที่เหตุการณ์หรือสถานการณ์ดังกล่าวยังดำเนินต่อไป หากเหตุการณ์ใด ๆ ในบทที่ 21.1) ดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาที่เกินกว่า 1 เดือน ศิวิไลมอลล์จะยุติข้อตกลงของผู้ขายโดยทันทีตามที่ได้แจ้งเตือนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ขาย 

22.อื่น ๆ 

 1. การปฏิบัติตามกฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสัญญาลูกค้าใด ๆ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย สนธิสัญญา พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับทั้งหมดอย่างเคร่งครัด และโดยเฉพาะในด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การนำเข้ำและส่งออก และกฎหมาย พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของเขตอำนาจศาลใด ๆ (ไม่ว่าจะระหว่างประเทศ ในประเทศ ภูมิภาค รัฐ จังหวัด เมือง หรือท้องถิ่นก็ตาม) ที่อาจมีการปฏิบัติตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะมอบเอกสารรับรองการปฏิบัติตามอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่กฎหมาย พระรำชบัญญัติ ประมวลกฎหมาย และกฎเกณฑ์ของสหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่นกำหนด ตามคำร้องขออย่างเป็นลายลักษณ์อักษรของศิวิไลมอลล์ เพื่อมิให้เกิดความสงสัย ผู้ขายจะใช้งานและ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากศิวิไลมอลล์เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้หรือสัญญาของลูกค้าเท่านั้น โดยต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและอยู่ในลักษณะที่ยืนยันว่าศิวิไลมอลล์จะยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้ได้ 
 2. การทำให้เป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ของบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ที่เป็นอยู่ในขณะนี้หรือในอนำคต จะไม่ส่งผลต่อความมีเหตุผลหรือความมีผลบังคับใช้ของเอกสารทั้งหมด 
 3. ความล้มเหลวของคู่สัญญาในการใช้สิทธิ์ของตนในกรณีที่เกิดการละเมิดสัญญาโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้หรือภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับได้ 
 4. ผู้ขายจะไม่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต่อการไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนภายใต้ข้อตกลงของผู้ขายทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งเกิดความล่าช้าหากการล่าช้าดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยขัดขวางผู้ขายจากการปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนเป็นเวลานานกว่า 5 (ห้า) วันติดต่อกัน ศิวิไลมอลล์จะได้รับสิทธิ์ในการยุติข้อตกลงของผู้ขาย 
 5. คำเอกพจน์ของคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้ในข้อกำหนดฉบับนี้จะรวมถึงคำพหูพจน์รวมถึงในทางกลับกันด้วย เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอื่น 
 6. การอ้างอิงกฎหรือบทบัญญัติของชำติ จังหวัด ท้องถิ่น หรือต่างชาติใด ๆ มีเจตนาในการรวมถึงบทบัญญัติและกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่ออกตามบทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอื่น 
 7. ข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถแก้ไขได้ เว้นแต่แก้ไขด้วยเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีการลงนามโดยตัวแทนของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม 
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบทที่ 17.4), 17.5), 17.6), 18.3), 19 และ 20 จะไม่ได้รับผลกระทบจากการยุติข้อกำหนดของผู้ขายด้วยสาเหตุใด ๆ 

 

23.กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจตัดสิน

 1. ข้อกำหนดฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย 
 2. ความขัดแย้ง การโต้เถียง หรือการกล่าวอ้างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญาฉบับนี้ หรือการละเมิด การยุติ หรือความเป็นโมฆะของสิ่งที่กล่าวถึงนั้น จะให้อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ทำการตัดสินแต่เพียงผู้เดียว ตามกฎสำหรับอนุญาโตตุลาการของอนุญาโตตุลาการแห่งหอการค้าไทย (“ATCC”) โดยการตัดสินดังกล่าวจะกระทำในกรุงเทพมหานคร การตัดสินใด ๆ จากคณะอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 

 

ภาคผนวก ข สำหรับสัญญกำหนดกรอบความตกลง 

ข้อกาหนดและเงื่อนไขพิเศษ

กำหนดการ ก.

ค่าธรรมเนียมการขายสินค้าบน CIVILI B2B

 1. ค่าธรรมเนียมการขายสินค้า 35% + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % จากราคาที่ลงรายการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าแต่ละรายการที่ผู้ขายขายได้ 

การบริการเพิ่มเติม

 1. การบริการเพิ่มเติมเหล่านี้จะต้องได้รับการเห็นพ้องในข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ดังนี้ 

1. Shop in Shop (“SIS”) 

2. Search Engine Marketing (“SEM”) 

3. Social Media Activities (“SMA”) 

กำหนดการ ข.

ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์

 1. ในกรณีที่ผู้ขายใช้ประโยชน์จากบุคคลที่สามซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบหมายโดยศิวิไลมอลล์ ศิวิไลมอลล์จะใช้ดุลยพินิจเพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาวิธีการขนส่งโดยคำนึงถึง เวลา และ ราคาการขนส่งที่ดีที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ผู้ขายแต่ละท่านและให้ใช้ค่าธรรมเนียมการส่งสินค้า/โลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สามซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ดังที่ https://www.civilimall.com/shipping_cost

การประกันภัยและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

 1. การขนส่งโลจิสติกส์โดยบุคคลที่สามจะคุ้มครองการส่งสินค้าทั้งหมดจากการสูญหายหรือความเสียหายเป็นมูลค่าสูงสุด 2,000.00 บาท ในกรณีที่ผู้ขายยื่นเอกสารเรียกร้องขอเงินคืน ผู้ขายจะต้องมอบใบกำกับภาษีหรือใบแจ้งราคาเงินสดให้แก่ศิวิไลมอลล์และ/หรือบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ภายใน 5 วันทำการหลังจากที่ศิวิไลมอลล์ส่งเอกสารแจ้งเตือนการเรียกร้อง ผู้ขายสามารถรับประกันหีบห่อสินค้าแต่ละชิ้นจากการสูญหายหรือความเสียหายด้วยค่าใช้จ่ายที่เท่ากับ 0.5% ของมูลค่าการส่งสินค้าที่แจ้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ขายจะต้องติดต่อตัวแทนของศิวิไลมอลล์ 

ขนาดตะกร้าสินค้าขั้นต่ำ และค่าบริการสินค้าขนาดใหญ่

 1. ศิวิไลมอลล์สงวนสิทธิ์ในการบังคับใช้ขนาดตะกร้าสินค้าขั้นต่ำ และ ค่าบริการสินค้าขนาดใหญ่กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านศิวิไลมอลล์แพลตฟอร์ม ในกรณีที่ขนาดตะกร้าขั้นต่ำใช้บังคับกับคำสั่งซื้อของลูกค้า ศิวิไลมอลล์จะจ่ายค่าธรรมเนียมนี้ให้แก่ผู้ขายตามสัดส่วนทั้งหมดของผู้ขายในตะกร้านั้น ในรอบการจ่ายเงินถัดไป รายละเอียดของค่าธรรมเนียมขนาดตะกร้าสินค้าขั้นต่ำ และ ค่าบริการสินค้าขนาดใหญ่สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.civilimall.com

ข้อกำหนดเพิ่มเติมสาหรับกาหนดการ ข.

 1. 1ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายมีสิทธิ์ที่จะทำการเรียกร้องอย่างเป็นทางการและร่วมกับหลักฐานที่ร้องขอและ/หรือกำหนดต่อศิวิไลมอลล์ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ในใบแจ้งราคาสินค้า เมื่อศิวิไลมอลล์ยอมรับหลักฐานทั้งหมดที่ร้องขอและ/หรือกำหนดแล้ว ศิวิไลมอลล์จะทำการแก้ปัญหาตามแต่ละกรณี ซึ่งจะถือเป็นที่สิ้นสุดภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับหลักฐาน หากไม่สามารถยื่นหลักฐานภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ในใบแจ้งราคาสินค้าได้ จะถือว่าข้อพิพาทนั้นได้รับการตัดสินแล้ว หลักฐานที่จะยื่นให้แก่ศิวิไลมอลล์โดยพื้นฐำนแล้วมีดังนี้ เว้นแต่ศิวิไลมอลล์จะกำหนดเป็นอื่น ก. ก.หลักฐานการจัดส่งสินค้า 

ข. หลักฐานการรับสินค้า 

ค. รูปภาพ (หากเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างการขนส่งโดยบุคคลที่สามผู้ให้บริการโลจิสติกส์) 

ง. หลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและ/หรือตามที่ศิวิไลมอลล์กำหนด 

 1. ศิวิไลมอลล์สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการขนส่งสินค้า / โลจิสติกส์ ภายใต้กำหนดการ ข. นี้ ด้วยดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์เพียงฝ่ายเดียวโดยมีผลทันทีหลังจากทำการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน 
 2. ผู้ขายตระหนัก และ รับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า อัตราต่างๆที่ปรากฎในกำหนดการ ข. นั้นเพื่อประโยชน์แห่งการอ้างอิงเท่านั้น อัตราจริงที่เรียกเก็บอาจแตกต่างไปตามที่กำหนดโดย ใบเรียกเก็บ และ ใบแจ้งหนี้ที่ออกโดยบุคคลที่สามซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ได้รับมอบหมาย 
 3. การชำระเงินคืน และ/หรือ เงินสมทบต่างๆที่ต้องชำระให้แก่ผู้ขายนั้น ศิวิไลมอลล์จะคืนให้เป็นรอบรายเดือน 

กำหนดการ ค.

 1. หากผู้ขายยกเลิก ปฏิเสธ หรือไม่สามารถการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติใด ๆ ที่ระบุในข้อตกลงฉบับนี้ ผู้ขายจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการผิดนัดที่ระบุในตารางที่ 1 – ค่าธรรมเนียมการผิดนัดและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ แล้วแต่กรณี โดยค่าธรรมเนียมการผิดนัดจะเพิ่มมากขึ้นในคำสั่งซื้อแต่ละรายการตามที่ระบุในตารางที่ 1 
 2. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการหักค่าธรรมเนียมการผิดนัดที่เกี่ยวข้องจากยอดเงินในบัญชีของผู้ขาย และศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับผู้ขายในแพลตฟอร์มของศิวิไลมอลล์เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่มีกำหนด เนื่องมาจากการผิดนัดของผู้ขาย ศิวิไลมอลล์จะอนุญาตผู้ขายบนแพลตฟอร์มอีกครั้งตามข้อกำหนดที่แนบมา ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว 
 3. ค่าธรรมเนียมการผิดนัดยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 4. ศิวิไลมอลล์ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการอัพเดตค่าธรรมเนียมการผิดนัด ซึ่งจะสามารถบังคับใช้โดยมีผลทันทีหลังจากทำการแจ้งเตือนล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน 

 

ตารางที่ 1 : ค่าธรรมเนียมการผิดนัด

รายการ

สาเหตุของการที่ผู้ขายผิดนัด

คำอธิบาย

อัตราค่าปรับ

1

การยกเลิกเนื่องจากสินค้าหมด/ไม่ดำเนินการคำสั่งซื้อ

การยกเลิกของผู้ขายเกิดขึ้นจากความไม่สามารถจัดการได้ หรือความไม่มีอยู่จริง หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ของผู้ขาย

300 บาท/ชิ้น

2

ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ/ปริมาณไม่ถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ของผู้ขายที่ถูกส่งไปไม่ตรงกับคุณสมบัติและ/หรือปริมาณที่ระบุในคำสั่งซ้อและ/หรือที่ระบุบนแพลตฟอร์ม

300 บาท/ชิ้น

3

อายุผลิตภัณฑ์

เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ขายที่ลงรายการสินค้าที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอายุการใช้งานจากวันที่ผลิต

300 บาท/ชิ้น

4

ผลิตภัณฑ์ต้องห้าม

ผู้ขาย โดยรู้อยู่แล้ว หรือ โดยประมาณเลินเล่อ ขายหรือ พยายามขายผลิตภัณฑ์ต้องห้ามตามกฎหมาย/กฎเกณฑ์ หรือนโยบายของศิวิไลมอลล์ระบุไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีสัญลักษณ์ มอก. หรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3000 บาท/ชิ้น

5

การจัดหา

ผู้ขายจัดหา หรือพยายามจัดหาแหล่งที่ขายโดยผู้ขายอื่นของศิวิไลมลล์ โดยใช้บัตรกำนัล/ส่วนลด หรือโปรโมชั่น ที่มีอยู่และอื่น ๆ ของศิวิไลมอลล์ เพื่อที่จะนำมาจำหน่ายเอง

3000 บาท/ชิ้น

6

การเพิ่มราคาระหว่างช่วงที่จัดการส่งเสริมการขาย

ผู้ขายปรับราคาของสินค้าใด ๆ ที่ลงรายการไว้ซึ่งอยู่ภายใต้การตกลงซื้อ ขาย / การส่งเสริมการขายระหว่างช่วงเวลาที่มีแคมเปญส่งเสริมการขายโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากศิวิไลมอลล์

3000 บาท/ต่อผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

7

การซื้อสินค้าของตัวเองที่ไม่ได้ลดราคาหรือลดราคาแล้ว

ผู้ขาย โดยไม่สุจริต ซื้อสินค้าของตัวเองที่ลงรายการไว้บนแพลตฟอร์มภายใต้ราคาปกติหรือราคาที่ลดแล้ว ซึ่งศิวิไลมอลล์ หรือ ผู้อื่นเป็นผู้สนับสนุน

3000 บาท/ชิ้น

8

การไม่ปฏิบัติตามข้อผูกมัด

ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อผูกมัดของตนภายใต้สัญญา (Ready to Ship) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่มอบผลิตภัณฑ์ที่พร้อมส่งภายในกรอบเวลาที่ตกลงกันไว้

300 บาท/ชิ้น

9

การไม่สามารถรับสินค้าได้

 

 

ผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมส่งตามที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายงานมา หลังจากที่มีสถานะแสดงว่า "พร้อมส่ง" ในศูนย์บริการผู้ขาย

 

300 บาท/การส่งสินค้า

10

การส่งคืน/การส่งคืนสินค้าล้มเหลว เนื่องจากไม่ยอมรับสินค้า

ผู้ขายปฏิเสธที่จะรับสินค้าที่ถูกส่งคืนหรือสินค้าที่ไม่ได้รับการจัดส่ง

300 บาท/ชิ้น รวมมูลค่าทั้งหมดของสินค้า ซึ่งได้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้าแล้ว

11

การบรรจุหีบห่อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การบรรจุหีบห่อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุในข้อย่อยที่ว่าด้วยการบรรจุหีบห่อภายใต้ประเภทสินค้า

300 บาท/ชิ้น

12

การยกเลิกเนื่องจากการลงราคาผิด

การยกเลิกคำสั่งซื้อเกิดขึ้นเนื่องจากราคาที่ผู้ขายระบุมีความผิดพลาดในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

1000 บาท/ชิ้น ที่มีการสั่งซื้อ

13

การฉ้อโกง

การกระทำใด ๆ ที่ถือว่าเป็นการฉ้อโกงภายใต้ดุลยพินิจของศิวิไลมอลล์

อย่างน้อย 10,000 บาทต่อครั้ง และยกเลิกสัญญาได้

 

ตารางที่ 2 : กำหนดการ ง.

สินค้าส่งคืนและการจัดส่งที่ผิดพลาด

ดังที่ได้ระบุในตารางต่อไปนี้ ศิวิไลมอลล์จะบังคับใช้ข้อกำหนดทางการค้าต่อไปนี้กับสินค้าส่งคืนและการยกเลิกสินค้า

ประเภท

สาเหตุของการที่ผู้ขายผิดนัด

ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

คำอธิบายการขาย

ค่าธรรมเนียมโลจิสติกส์

สินค้าส่งคืนและการจัดส่งที่ล้มเหลว

 • ผลิตภัณฑ์บกพร่อง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งไปมีความแตกต่างจากคำสั่งซื้อ
 • ชิ้นส่วนสูญหาย

เรียกเก็บเงิน

ไม่มี

ขาออก : ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

 • การจัดส่งที่ล้มเหลว

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

 • ความสะดวกของลูกค้า
 • เหตุผลอื่น  ๆ

เรียกเก็บเงิน

ไม่มี

ขาออก : ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

 • ผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อ
 • ผลิตภัณฑ์เสียหาย

เรียกเก็บเงิน

ไม่มี

ขาออก : ค่าธรรมเนียมมาตรฐาน

การยกเลิก

 • ลูกค้ายกเลิกสินค้าก่อนส่ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

 • สินค้าหมดสต็อกหรือเหตุผลอื่น ๆ ของผู้ขาย

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

 • ระยะเวลาจัดการมากกว่า 48 ชั่วโมง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มีผลบังคับใช้

 

ในกรณีที่มีการส่งคืนสินค้า ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกระบวนการดำเนินการมาตรฐานของศิวิไลมอลล์ที่บังคับใช้ดังนี้ 

 

กรณี

ผล

การอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจส่งคืนสินค้าของศิวิไลมอลล์

ผู้ขายสามารถอุทธรณ์ภายใน 3 วัน ทำการหลังจากได้รับสินค้า

การเปลี่ยนหรือการซ่อมสินค้าที่ถูกส่งคืน

ไม่อนุญาตให้ทำการเปลียนหรือซ่อมสินค้า สามารถทำได้เพียงคืนเงินค่าสินค้าเท่านั้น

ขั้นตอนสำหรับการอุทธรณ์ของผู้ขายต่อการตัดสินใจส่งคืนสินค้าของศิวิไลมอลล์

1.ผู้ขายจำเป็นต้องทำการร้องทุกข์อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังศูนย์บริการพาทเนอร์ของศิวิไลมอลล์ภายใน 3 วัน ทำการหลังจากได้รับสินค้า

2.ผู้ขายจำเป็นต้องเก็บสินค้าไว้แม้ว่าศูนย์บริการพาทเนอร์ของศิวิไลมอลล์จะบอกกล่าวเป็นอย่างอื่นก็ตาม

3.ศิวิไลมอลล์จะทบทวนการร้องเรียนเพื่อส่งคืนสินค้าของลูกค้าและสื่อสารแก่ผู้ขายให้ทราบถึงการตัดสินใจขั้นสุดท้ายของบริษัท ฯ โดยผู้ขายไม่สามารถทำการอุทธรณ์ครั้งที่สองได้

ความล้มเหลวของการส่งคืนสินค้าที่ถูกส่งคืนแก่ผู้ขาย

1.ในกรณีที่การจัดส่งสินค้าล้มเหลว ศิวิไลมอลล์จะพยายามส่งสินค้าอีกครั้ง

2.ในกรณีที่การจัดส่งสินค้าล้มเหลวเป็นครั้งที่สอง สินค้าจะถูกส่งไปกักไว้ที่โกดังของศิวิไลมอลล์

3.ผู้ขายมีเวลา 30 วัน ตามปฏิทินในการรับสินค้าที่โกดังของศิวิไลมอลล์หลังครบ 30 วันแล้ว ศิวิไลมอลล์จะกำจัดสินค้าออกจากโกดัง

ผู้ขายปฏิเสธสินค้าที่ถูกส่งคืนขณะที่สินค้าถูกส่งมาถึง

1.ผู้ขายสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจส่งคืนสินค้าของศิวิไลมอลล์ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิเสธสินค้าที่ถูกส่งคืน

2.ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธสินค้าที่ถูกส่งคืน ผู้ขายจะไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจส่งคืนสินค้าของศิวิไลมอลล์อีกต่อไป

3.ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธสินค้าดังกล่าว ศิวิไลมอลล์จะกักสินค้าไว้ที่โกดังเป็นเวลา 30 วัน ซึ่งหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ศิวิไลมอลล์จะกำจัดสินค้าออกจากโกดัง